Πατήστε στον αριθμό του πίνακα για να δείτε την (τις) ερώτηση (-σεις) που πρέπει να απντήσετε.Οταν ολοκληρώσετε πατήστε το κουμπί "Έλεγχος"