Δευτεροβάθμιες Εξισώσεις


1 Ο τύπος της διακρίνουσας είναι:
Δ=β-4αγ
Δ= - (4αγ-β²)
Δ= γ² - 4αβ
Δ= α² - 4γβ

2 Ο τύπος των λύσεων είναι :
cclass_ch3_2.gif (1080 bytes)
cclass_ch3_1.gif (1069 bytes)
cclass_ch3_3.gif (1091 bytes)

3 Δίδεται η εξίσωση : χ²+λχ+1=0.
Η εξίσωση έχει δύο διαφορετικές λύσεις όταν :
λ=1
λ=2
λ=3

Απαντήστε με σωστό ή λάθος στα παρακάτω
4 Η γενική μορφή της β/θμιας εξίσωσης είναι: αχ²+βχ+γ
Σωστό
Λάθος

5 Η εξίσωση χ²+4χ=0 είναι αδύνατη
Σωστό
Λάθος

6 Η εξίσωση χ²+4=0 είναι αδύνατη
Σωστό
Λάθος

7 Η εξίσωση χ²-2=0 έχει δύο αντίθετες λύσεις
Σωστό
Λάθος