Επανάληψη στους ρητούς αριθμούς

Κάνε Click στη σωστή απάντηση.


1 Ποιά από τις παρακάτω ιδιότητες εκφράζει την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης;
(5·α+γ)+3·δ=5·α+(γ+3·δ)
α·X=X·α
3·ζ+4·ω=4·ω+3·ζ
8·(α+β)=8·α+8·β

2 Αν χ=-5 , γ=+12 και ω=-10 τότε χ+γ+ω ίσο με:
+3
-3
0
-27

3 Αν δύο μη μηδενικοί αριθμοί έχουν άθρισμα 0, τότε οι αριθμοί αυτοί είναι:
Ισοι
Αντίθετοι ή μηδέν
Αντίθετοι
Τίποτα από τα παραπάνω

4 Οταν προσθέσουμε δύο ομόσημους ρητούς αριθμούς:
Αφαιρούμε τις απόλυτες τιμές τους
Προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους
Προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε το κοινό τους πρόσημο
Αφαιρούμε τις απόλυτες τιμές τους και βάζουμε το πρόσημο του αριθμού με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

5 Η ισότητα (χ+ψ)+ω=χ+(ψ+ω) εκφράζει μια ιδιότητα της πρόσθεσης που λέγεται:
Επιμεριστική
Αντιμεταθετική
Ουδέτερο στοιχείο
Προσεταιριστική

6 Αν δύο ρητοί αριθμοί χ και ψ είναι ετερόσημοι και |χ|>|ψ|, τότε το άθροισμα χ+ψ θα έχει το ίδιο πρόσημο με:
Τον χ
Τον ψ
Θα είναι 0 (μηδέν)
Δεν μπορούμε να το βρούμε

7 Αφαιρούμε τις απόλυτες τιμές και βάζουμε το πρόσημο του μεγαλύτερου αριθμού όταν:
Προσθέτουμε ομόσημους αριθμούς
Άφαιρούμε ομόσημους
Προσθέτουμε ετερόσημους
Σε καμία περίπτωση

8 Το 0 (μηδέν) λέγεται
Απορροφητικό στοιχείο της πρόσθεσης
Ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού
Ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης
Τίποτα από τα παραπάνω

9 Αν |χ|+|ω|=0 τότε:
Οι χ και ω είναι αντίθετοι
|χ|=|ω|=0
Οι χ και ω είναι ομόσημοι
Οι χ και ω είναι ετερόσημοι

10 Αν (-3,8)+(+7,2)+ψ=0 τότε:
ψ=-3,4
ψ=+3,4
ψ=-7,2
ψ=+3,8